02/05 @Sam Houston Platinum Picks Payout $1,796.13

RACE 2
WAGERRUNNERSPAYOUT
$2 Daily Double2/3$38.00
RACE 3
WAGERRUNNERSPAYOUT
$2 Exacta5/6$23.90
$2 Daily Double3/5$25.80
$1 Pick 32 / 3 / 5 (3 of 3)$78.35
RACE 4
WAGERRUNNERSPAYOUT
$2 Daily Double5/9$48.70
$1 Pick 33 / 5 / 9 (3 of 3)$46.05
RACE 5
WAGERRUNNERSPAYOUT
$2 Exacta8/2$87.20
$2 Daily Double9/8$28.30
$1 Pick 35 / 7,9 / 8 (3 of 3)$96.65
$0.60 Pick 43 / 5 / 7,9 / 8 (4 of 4)$137.04
$0.60 Pick 52 / 3 / 5 / 7,9 / 8 (5 of 5)$764.52
$0.60 Pick 52 / 3 / 5 / 7,9 / 8 (4 of 5)$11.52
RACE 6
WAGERRUNNERSPAYOUT
$2 Daily Double8/3$57.30
$1 Pick 37,9 / 8 / 3 (3 of 3)$76.65
RACE 7
WAGERRUNNERSPAYOUT
$2 Daily Double3/1$62.30
$1 Pick 38 / 3 / 1 (3 of 3)$107.70
RACE 9
WAGERRUNNERSPAYOUT
$2 Exacta4/7$31.40
$0.60 Trifecta4/7/9/$38.85
RACE 10
WAGERRUNNERSPAYOUT
$2 Daily Double4/10$35.90
Close Menu