02/28 @Santa Anita Park Platinum Picks Payout $3,308.44

RACE 1
WAGERRUNNERSPAYOUT
$2 Exacta2/3$20.20
RACE 2
WAGERRUNNERSPAYOUT
$2 Daily Double2/2$32.70
RACE 3
WAGERRUNNERSPAYOUT
$2 Exacta5/6$13.20
$1 Trifecta5/6/8/$13.73
$2 Daily Double2/5$18.10
$1 Pick 32 / 2 / 5 (3 of 3)$28.85
RACE 4
WAGERRUNNERSPAYOUT
$2 Exacta4/5$12.70
$2 Daily Double5/4$20.00
$1 Pick 32 / 5 / 4 (3 of 3)$24.57
RACE 5
WAGERRUNNERSPAYOUT
$2 Exacta7/6$8.60
$0.60 Trifecta7/6/2/$10.21
$2 Daily Double4/7$13.30
$1 Pick 35 / 4 / 7 (3 of 3)$17.18
$1 Pick 42 / 2,5,7 / 4 / 7 (4 of 4)$71.90
$1 Pick 52 / 2 / 2,5,7 / 4 / 7 (5 of 5)$290.85
RACE 6
WAGERRUNNERSPAYOUT
$2 Daily Double7/5$17.80
$1 Pick 34 / 7 / 5 (3 of 3)$34.99
RACE 7
WAGERRUNNERSPAYOUT
$2 Daily Double5/2$30.00
$1 Pick 37 / 5 / 2 (3 of 3)$40.95
RACE 8
WAGERRUNNERSPAYOUT
$2 Exacta1/5$21.90
$1 Trifecta1/5/7/$38.47
$1 Superfecta1 / 5 / 7 / 6$97.55
$2 Daily Double2/1$31.00
$1 Pick 35 / 2 / 1 (3 of 3)$66.07
$1 Pick 47 / 5 / 2 / 1 (4 of 4)$233.52
$1 Pick 62,5,7 / 4 / 7 / 5 / 2 / 1 (6 of 6)$2,100.10
Close Menu