03/11 @Sam Houston Platinum Picks Payout $2,209.01

RACE 1
WAGERRUNNERSPAYOUT
$2 Exacta1/6$20.00
RACE 2
WAGERRUNNERSPAYOUT
$2 Daily Double1/4$20.20
RACE 4
WAGERRUNNERSPAYOUT
$2 Exacta1/2$31.20
$0.60 Trifecta1/2/3/$21.90
RACE 5
WAGERRUNNERSPAYOUT
$2 Exacta1/5$56.20
$2 Daily Double1/1$73.80
RACE 6
WAGERRUNNERSPAYOUT
$2 Exacta3/5$33.30
$0.60 Trifecta3/5$17.10
$2 Daily Double1/3$56.70
$1 Pick 31 / 1 / 3 (3 of 3)$171.10
RACE 7
WAGERRUNNERSPAYOUT
$2 Exacta1/8$80.20
$0.60 Trifecta1/8/7/$147.42
$0.20 Superfecta1 / 8 / 7 / 3$179.27
$2 Daily Double3/1$29.50
$1 Pick 31 / 3 / 1 (3 of 3)$97.10
RACE 8
WAGERRUNNERSPAYOUT
$2 Daily Double1/1$22.10
$1 Pick 33 / 1 / 1 (3 of 3)$49.15
RACE 9
WAGERRUNNERSPAYOUT
$2 Exacta3/2$90.30
$1 Daily Double1/3$15.85
$1 Pick 31 / 1 / 3 (3 of 3)$62.70
RACE 10
WAGERRUNNERSPAYOUT
$2 Exacta2/10$12.50
$0.60 Trifecta2/10/5/$21.60
$2 Daily Double3/2$19.60
$1 Pick 31 / 3 / 2 (3 of 3)$18.25
$0.60 Pick 41 / 1 / 3 / 2,6 (4 of 4)$73.41
$0.60 Pick 53 / 1 / 1 / 3 / 2,6 (5 of 5)$222.18
$0.20 Pick 61 / 3 / 1 / 1 / 3 / 2,6 (6 of 6)$566.38
Close Menu