09/27 @Santa Anita Park Platinum Picks Payout $3,730.27

RACE 1
WAGERRUNNERSPAYOUT
$2 Exacta7/3$25.20
RACE 2
WAGERRUNNERSPAYOUT
$2 Exacta1/3$10.70
$0.60 Trifecta1/3/5/$6.30
$2 Daily Double7/1$26.80
RACE 3
WAGERRUNNERSPAYOUT
$2 Exacta5/7$26.00
$0.60 Trifecta5/7/2/$33.30
$2 Daily Double1/5$56.40
$0.60 Pick 37 / 1 / 5 (3 of 3)$36.27
RACE 4
WAGERRUNNERSPAYOUT
$2 Exacta3/5$33.20
$0.60 Trifecta3/5$13.02
$2 Daily Double5/3$145.90
$0.60 Pick 31 / 5 / 3 (3 of 3)$72.21
RACE 5
WAGERRUNNERSPAYOUT
$2 Exacta4/9$72.30
$0.60 Trifecta4/9/7/$98.64
$2 Daily Double3/4$89.10
$0.60 Pick 35 / 3 / 4 (3 of 3)$157.86
$0.60 Pick 41 / 5 / 3 / 4 (4 of 4)$427.95
$0.60 Pick 57 / 1 / 5 / 3 / 4 (5 of 5)$1,927.08
RACE 6
WAGERRUNNERSPAYOUT
$2 Exacta7/1$35.90
$2 Daily Double4/7$69.40
$0.60 Pick 33 / 4 / 7 (3 of 3)$87.48
RACE 7
WAGERRUNNERSPAYOUT
$2 Daily Double7/7$59.00
$0.60 Pick 34 / 7 / 7 (3 of 3)$92.25
RACE 8
WAGERRUNNERSPAYOUT
$2 Daily Double7/4$30.70
$0.60 Pick 37 / 7 / 4 (3 of 3)$44.43
RACE 9
WAGERRUNNERSPAYOUT
$2 Daily Double4/6$5.10
$2 Daily Double4/4$11.30
$0.60 Pick 37 / 4 / 6 (3 of 3)$9.54
$0.60 Pick 37 / 4 / 4 (3 of 3)$26.94
Close Menu